text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

PHÒNG TỔNG HỢP

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:    

 

a. Quản lý nhân sự của Trường (CB, GV cơ hữu và hợp đồng), quản lý hành chính và quản trị tài sản của Nhà trường.

b. Tổ chức lao động, Hành chính Quản trị.

c. Hoạch định mục tiêu xây dựng và phát triển trường; xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Trường trong dài hạn và ngắn hạn.

d. Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, phương án đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

e. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển và các hoạt động thường xuyên của Trường.

f. Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, các định mức kinh phí cho các hoạt động, các chế độ đãi ngộ và các chế độ khác trong Trường.

g. Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế vệ sinh phòng bệnh.

h. Sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng cán bộ giáo viên, nhân viên.

i. Tổ chức xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

j. Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại.

k. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến hay bắt nguồn từ các nhiệm vụ trên.

 

Liên hệ:

Phòng Tổng hợp (Lầu 1)

Điện thoại: (08) 38605003

Fax: (08) 39733537