text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Hình ảnh Cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính

      1. Bà Phạm Thị Xuyến:         CB Kế toán thuế.
      2. Bà Huỳnh Thị Đức Trinh:   CB Kế toán chi.
      3. Bà Tô Thị Thanh Nhàn:     CB thu ngân.

 

Hình ảnh cán bộ giảng viên và nhân viên

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch Tài chính

1. Tổng hợp xây dựng và theo dõi tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án, dự án về tài chính, huy động và sử dụng các nguồn vốn, xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư trang thiết bị. Đề xuất phân phối thu, chi và sử dụng tài chính trên cơ sở đáp ứng yêu cầu các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm của Trường.

2. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của nhà trường và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác kế toán và kiểm tra kế toán theo phân cấp.

3. Lập dự toán thu chi tài chính, ngân sách.

4. hiện việc trả lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và các chế độ thanh toán cho cán bộ, giảng viên và người lao động trong Trường.

5. báo cáo quyết toán quí, năm và thực hiện công khai tài chính theo các quy định hiện hành.

6. sát việc sử dụng kinh phí, vật tư kỹ thuật, tiền mặt... phục vụ cho các hoạt động trong trường.

7. chức quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán và sử dụng chứng từ đúng quy định. Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ để thực hiện thanh tra, kiểm tra và kiểm toán.

8. Tham gia xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, phối hợp với các đơn vị để xây dựng các quy định, quy chế quản lý nội bộ.

9. Phối hợp với phòng Đào tạo để xây dựng kế hoạch tuyển sinh, xác định quy mô, cơ cấu ngành nghề và thực hiện việc thu học phí, lệ phí, chi học bổng và các khoản chi khác phục vụ cho công tác đào tạo.

10. Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính để thực hiện kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác bắt nguồn hoặc có liên quan đến công tác Kế hoạch; quản lý tài chính - tài sản; tổ chức công tác kế toán - thống kê và các dự án, phương án đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất.

Những thành tích đạt được

1. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản :

 •  - Giải quyết các thủ tục về mua bán, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để được giao đất xây dựng trường.
 •  - Giải quyết các thủ tục của các bước công tác đầu tư từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đưa dự án vào vận hành khu nhà A
 •  - Kiểm tóan vốn đầu tư được chấp thuận toàn phần, trình duyệt Hội đồng Quản trị phê duyệt quyết toán đầu tư khu nhà A. Thực hiện các thủ tục thế chấp, giải chấp tài sản.
 •  - Thực hiện các thủ tục được UBND thành phố chấp thuận cho phép xây dựng khu nhà B. Thực hiện các thủ tục khác về phòng cháy, chữa cháy, môi trường và các thủ tục liên quan khác để công trình được cấp phép xây dựng
 •  - Giúp việc lãnh đạo Trường thực hiện tốt quá trình đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập trong Trường.
 • 2. Công tác Tài chính :
 •  - Lập và thực hiện các phương án huy động, tài trợ vốn đảm bảo cho các nhu cầu họat động của nhà trường, đảm bảo vốn đầu tư (khoảng 18 tỷ) thực hiện hòan thành dự án xây dựng khu nhà A và hàng năm thanh tóan thu nhập cho người góp vốn, đảm bảo các họat động tài chính của trường ổn định.
 •  - Thực hiện việc giải ngân vay vốn đầy đủ, kịp thời để thanh tóan vốn đầu tư khu nhà A và sử dụng hợp lý cho các nhu cầu tại từng thời điểm.
 •  - Thực hiện các thủ tục đề nghị Sở Kế hoạch – Đầu tư , Sở Tài chính, UBND Tp. Hồ Chí Minh giải quyết hỗ trợ phần lãi vay thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư.  Tổng số tiền ngân sách hỗ trợ lãi vay chi dự án nhà A là: 3,193 tỷ đồng.
 •  - Thanh toán nợ gốc vay Quỹ đầu tư Phát triển đô thị và ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Tp.HCM, tổ chức cho thuê tài chính đầy đủ và trước hạn.
 •  - Tham mưu đảm bảo sử dụng vốn theo nhu cầu thực tế, kịp thời xứ lý việc gửi tiền tại ngân hàng có thời hạn để nhận tiền lãi ở mức cao nhất cho Trường.
 •  - Giúp việc lãnh đạo Trường lập phương án xử lý tài chính để được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận cho chuyển đổi hình thức hoạt động từ dân lập sang tư thục.
 •  - Quản lý tốt phần vốn thuộc sở hữu tập thể không phân chia sau chuyển đổi theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 •  - Giải trình và được Cục thuế Tp.HCM chấp thuận phương pháp tính thuế TNDN và thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu.
 •  - Giải trình phương án tài chính để được Công ty đầu tư tài chính Nhà nước Tp.HCM chấp thuận tiếp tục cho Trường vay 33 tỷ đồng để đầu tư xây dựng khu nhà B. Thực hiện các trình tự, thủ tục để dự án được đưa vào chương trình kích cầu thông quan dự án đầu tư của thành phố.
 • 3. Công tác Kế toán, thống kê :
 •  - Tin học hóa công tác kế toán và đề xuất tin học hóa công tác quản lý sinh viên và công nợ học phí.
 •  - Xây dựng trình lãnh đạo nhà trường ban hành những quy định, định mức để quản lý chặt chẽ các khoản chi hoạt động.
 •  - Hoàn thiện từng bước công tác kế toán vào nền nếp theo chế độ và quy định của Nhà nước.
 •  - Cung cấp kịp thời các thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo Nhà trường, đáp ứng yêu cầu quản lý chỉ đạo. Hàng tuần báo cáo cho lãnh đạo nhà trường  .
 •  - Lập các báo cáo tài chính, sổ kế toán theo quy định của chế độ kế toán đúng mẫu biểu và thời gian; Công nợ học phí được theo dõi kịp thời.
 •  - Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán và chấp nhận toàn phần.

     Ngoài những công việc cơ bản như trên, Phòng kế hoạch – Tài chính luôn luôn hoàn thành xuất sắc các công việc khác liên quan đến trách nhiệm của phòng với cường độ và hiệu quả rất cao, xây dựng phòng đảm bảo đáp ứng các yêu cầu công tác trong điều kiện khối lượng công việc nhiều và nhân sự gọn nhẹ ít nhất so với tất cả các phòng ban, đơn vị khác thuộc trường (chỉ có 4 người trong gần 9 năm, mới tăng thêm 1 người giải quyết công tác thuế). Các công việc khác do Lãnh đạo Trường giao, Phòng đều hoàn thành xuất sắc và kịp thời.

      Những thành quả về công tác tài chính và kế toán thống kê của Nhà trường đạt được là nhờ sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường, sự cố gắng, nỗ lực công tác của tập thể cán bộ và nhân viên trong phòng cũng như sự phối hợp công tác của các đơn vị trong nhà trường. Với những kết quả đạt được, từ khi nhà trường thành lập đến nay phòng đã liên tục nhận được những phần thưởng xứng đáng của lãnh đạo nhà trường, liên tục nhận được danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở.

      Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Phòng Kế hoạch - Tài chính không ngừng nâng cao kiến thức và trình độ, trao đổi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị bạn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp việc lãnh đạo nhà trường huy động và quản lý các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời cho mọi nhu cầu đầu tư, phát triển và xây dựng nhà trường, phục vụ tốt các nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học  cũng như thực hiện đầy đủ  các chế độ tài chính, chế độ kế toán theo quy định.

      Trong giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển trường, Phòng Kế hoạch – Tài chính tiếp tục chấn chỉnh những thiếu sót để hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý tài chính, tài sản với quy mô của một trường Đại học và huy động tốt các tiềm năng tài chính phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển với các điều kiện vật chất của một trường đại học đạt tiêu chuẩn Quốc tế.