text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Từ năm 2001, cùng với sự hình thành và phát triển của nhà trường, phòng Công tác HSSV ra đời và họat động đến nay trải qua một số thay đổi.

  •  -  Giai đoạn 2001- 2006: Phòng Công tác chính trị học sinh sinh viên thiết lập do Thầy Cao Văn Bỉnh – Bí thư Chi bộ làm Trưởng Phòng, từ năm 2003 bổ sung thêm 02 Phó  Phòng là Thầy Phan Thảo Anh và Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Phòng có 05 thành viên.

 -  Năm 2006 – 2007: Thầy PGS.TS Lê Khắc Huy chuyển công tác từ vị  trí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH – CĐ – TCCN TP. HCM về làm Bí thư Đảng bộ kiêm nhiệm Trưởng phòng Công tác HSSV.

 -  Từ 2007 đến 01/7/2010, nhà trường thực hiện quá trình sáp nhập các phòng Ban, bộ phận Công tác HSSV trực thuộc phòng Quản lý đào tạo ra đời thay thế cho Phòng CT HSSV.

 -  Theo Quyết định số    -QĐ/CĐ CNTT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM về việc thành lập Phòng Công tác HSSV,  nhà  trường đã  ban hành kèm theo Quy định về nhiệm vụ và chức năng của phòng. Với 02 cán bộ - giảng viên được bổ nhiệm. Thạc sỹ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Đảng ủy - Trưởng bộ môn LLCT-PL của khoa Đại Cương được phân công giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác HSSV tới nay.

 -  Trong suốt thời gian xây dựng và trưởng thành, các cán bộ làm công tác học sinh - sinh viên đã đóng góp nhất định vào sự phát triển bền vững của nhà trường vì mục tiêu giáo dục.

 

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý học sinh - sinh viên theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ LĐ-TB&XH và các chủ trương chính sách của Đảng - Nhà nước.

Nhiệm vụ chung:

-   Chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tình hình nhận thức của học sinh - sinh viên và kiến nghị các biện pháp giải quyết với Nhà trường;

-   Thực hiện chức năng theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ LĐ-TB&XH;

-   Thực hiện công tác thống kê, lưu trữ, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và của cấp trên;

-   Quản lý cán bộ, người lao động hợp đồng thuộc phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư được Nhà trường giao để phục vụ việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

-   Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường và các khoa, phòng ban tổ chức các cuộc thi học thuật của sinh viên, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện... trong sinh viên, góp phần xây dựng môi trường văn hoá trong Nhà trường;

-   Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách trong sinh viên - học sinh.

-   Chủ trì xây dựng chương trình công tác và lập kế hoạch tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, học tập nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Nhà trường trong học sinh - sinh viên;

 

Nhân sự của Phòng

Phòng Công tác Sinh viên biên chế: 05 nhân sự.

Bao gồm:

- 01 Trưởng phòng: Thạc sỹ  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - phụ trách chung.

- 04 Nhân viên: 

1. Thầy Lư Quốc Tuấn: phụ trách công tác Rèn luyện SV, học bổng, công tác hành chính (cấp giấy tờ, tiếp phụ huynh...).

2. Thầy Võ Thanh Phú: phụ trách các hoạt động văn nghệ-thể thao-hoạt động xã hội, chế độ chính sách cho HSSV, ngoại trú...

3. Thầy Trần Tuấn Anh: phụ trách công tác thanh tra, quản lý hoạt động dạy và học.

4. Thầy Nguyễn Minh Tiến: phụ trách công tác cố vân học tập, theo dõi Vi phạm quy chế học vụ...

                   

Thông tin liên lạc

Địa chỉ liên hệ:  Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM (Phòng B. 102, dãy B, lầu 1)

Điện thoại: 08.39760019; 08.3 8605003 (126)

Fax: 08.39735537

Email: phong.ctsv@itc.edu.vn